Samvær

Familieplejen Storstrøm tilbyder at arrangere samvær med deltagelse af en eller flere samværskonsulenter.

Samværene kan foregå i vores samværslokale, men kan også gennemføres i forældrenes eget hjem, i plejefamilien m.v.


Samværsformer:

 • Overvåget samvær
  Efter afgørelse i kommunens Børne- og ungeudvalg tilbydes overvåget samvær iht. til servicelovens §71 stk. 3.
  Konsulenten vil være tilstede under hele samværet og observere alt, hvad der sker, hvilket betyder at forældre og børn ikke vil være alene på noget tidspunkt.

 

 • Støttet samvær
  Under forudsætning af forældrenes tilsagn kan Familieplejen tilbyde støtte til samvær iht. servicelovens § 71stk. 2.
  Konsulenten er til stede under samværet så længe forældrene ønsker det.
  Konsulenten støtter forældre og børn til en positiv kontakt under samværet.

 

 • Samvær under beskyttede forhold
  I henhold til servicelovens §71 stk. 2 kan der være knyttet vilkår til samværet, dette kan f.eks. være at samværet skal foregå et neutralt sted eller at forældrene ikke møder påvirkede til samværet.
  Konsulenten vil under samværet befinde sig i umiddelbar nærhed og kan tilkaldes efter behov.
  Under samværet vil forældre og børn fortrinsvis være alene, men konsulenten vil være til stede når barnet afleveres og hentes.

 

 • Anden støtte i tilknytning til samværet:
  For at opnå størst mulig tryghed for barnet, og for at skabe optimale betingelser for udvikling af relationen mellem forældre og barn, kan det være formålstjenstligt at tilbyde støtte i tilknytning til samværene. Det kan f.eks. være:

 

 • Støttesamtaler med barnet før og efter samværet, f.eks. hvor kontakten med forældrene er en belastning for barnet.
 • Støtte til barnet til formidling af oplevelser fra samværet til barnets omsorgspersoner.
 • Forberedelse og evaluering af samværet sammen med forældrene.
 • Støtte ved aflevering og afhentning af barnet til samvær, f.eks. som kørselsordning, evt. kombineret med samtale med barnet under kørsel.
 • Kontrolopgaver, f.eks. vurdering af forældrenes tilstand før samværet. Om forældrene er påvirkede af medicin, alkohol eller andet i en sådan grad at samværet skal udsættes til en anden dag.

Rapport:
Familieplejen Storstrøm udarbejder rapport om samværsforløbet efter kommunens ønske og behov.

Personale:
Alle samværskonsulenter har en faglig relevant uddannelse og/eller er i besiddelse af en praktisk erfaring i arbejdet med børn og familier.

Ligesom alle medarbejdere deltager i supervision og løbende temagrupper.

Visitation:
Kommunens henvendelse drøftes med Familieplejens visitator og beskrives i samarbejde med overvåger.

Der udarbejdes tidsplan og kontrakt på aftalen. Fremtidig planlægning af samvær kan tilbydes.

Af kontrakten vil det fremgå, hvor ofte samværet skal finde sted, hvem der deltager i samværet, varigheden af samværet og hvor samværet skal foregå.

Derudover vil samværsformen og evt. støtteordninger fremgå.

2017 FAMILIEPLEJEN STORSTRØM